ZŁOTOWSKA LIGA FUTSALU

 

HALA ZŁOTOWIANKA

 

20 I 2020

GODZ. 18.30

 

TERMINARZ LIGI

ZŁOTOWSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

 

HALA ZŁOTOWIANKA

 

23 I 2020

GODZ. 18:30

 

TERMINARZ LIGI


Sonda 0 nie istnieje!
A A A

Korty tenisowe

 

ELEKTRONICZNA REZERWACJA

 

 

Regulamin miejskich kortów tenisowych

przy al. Mickiewicza 18 w Złotowie

 

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem kortów jest Gmina Miasta Złotów, administratorem obiektu – Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, Aleja Piasta 26, 77-400 Złotów.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów oraz postępowania na ich terenie. Każdy, kto przebywa na terenie kortów, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

 3. Osoba reprezentująca administratora uprawniona jest do świadczenia usług korzystania z kortów, a w szczególności do pobierania opłat za korzystanie, rezerwację i dopuszczanie do korzystania z kortów przez użytkowników.

 4. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Postanowienia porządkowe

 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania.

 2. Na całym obiekcie obowiązuje zachowanie porządku i czystości.

 3. Na terenie kortów zabrania się:

  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,

  • używania wyposażenia kortów niezgodnie z ich przeznaczeniem,

  • używania wulgarnych słów, zakłócania ciszy i spokoju,

  • wprowadzania psów i innych zwierząt.

 4. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z kortów w strojach sportowych, oraz obuwiu sportowym z podeszwą przeznaczoną do gry na kortach ziemnych (płaski bieżnik bez ostrych krawędzi).

 5. Administrator obiektu jest upoważniony do odmowy wstępu, przerwania zajęć i wezwania do opuszczenia kortów przez użytkowników w przypadku:

  • niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,

  • uznania zachowania lub ubioru za nieodpowiednie,

  • zachowania wskazującego na spożycie alkoholu,

  • wcześniej stwierdzonych problemów porządkowych lub organizacyjnych z udziałem użytkownika.

 6. W przypadku zajścia okoliczności określonych w punkcie 5 niniejszego regulaminu, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

 7. Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub poleceniami obsługi kortów, ponosi odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu szkody i do ich naprawienia jest zobowiązany w trybie i na zasadach ogólnie obowiązujących. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.

Zasady dokonywania rezerwacji kortów

 1. Rezerwacji dokonuje się poprzez stronę internetową www.zcas.zlotow.pl lub osobiście w Pływalni Laguna przy ul. Norwida 4a, 77-400 Złotów, codziennie w godz. 06.00-22.00.

 2. Korty czynne są 7 dni w tygodniu w godzinach:

Poniedziałek – Niedziela od 08:00 do 22:00.

 1. Korzystanie z kortów uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
 2. Opłaty za korzystanie z kortów wnoszone są przed rozpoczęciem użytkowania.
 3. Po zakończeniu korzystania z kortów użytkownicy zobowiązani są do uporządkowania ich nawierzchni.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach oraz ewentualne szkody wyrządzone na pojazdach pozostawionych na parkingu przy kortach.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortów.

 2. Naruszenie Regulaminu powoduje odpowiedzialność prawną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny techniczne).

 5. Zabrania się dotykania przez Korzystających wszelkich urządzeń elektrycznych będących wyposażeniem kortów (skrzynek elektrycznych z włącznikami świateł itp.)

W przypadku potrzeby zapalenia świateł Korzystający jest zobowiązany do wezwania obsługi kortu.

 1. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego REGULAMINU.

 2. Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej uwarunkowane jest wyłącznie uzyskaniem zgody Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.

 

 

 

Regulamin rezerwacji kortów tenisowych

 1. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonywać internetowo: przez stronę www.zcas.zlotow.pl lub osobiście w Pływalni Laguna, przy ul. Norwida 4a, 77-400 Złotów, w godz. 06.00-22.00.

 2. Wysokość opłat za korzystanie z kortów ustala Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa.

 3. Płatności mogą być dokonywane w kasie pływalni gotówką lub kartą płatniczą.

 4. Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy.

 5. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, wysiatkowanie kortu przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.

 6. Odwołanie jednorazowej rezerwacji kortu bez konsekwencji, jest możliwe pod numerem telefonu 502 518 186.

 7. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę zgodnie z cennikiem.

 8. Osoby nieregulujące zobowiązań finansowych za nieodwołane godziny nie mogą dokonywać kolejnych rezerwacji z wyprzedzeniem.

 9. Opłata za abonament jest pobierana z góry.

 10. Odwołanie opłaconej wcześniej godziny jest możliwa (z możliwością jej odrobienia) w terminie ustalonym z obsługą kortów.

 11. Zarządca obiektu legitymuje się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które zarządca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez zarządcę, nie są pobierane opłaty.

 12. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania sezonu.

 

 
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.