Rezerwacja kortów - link do strony


Sonda 0 nie istnieje!
A A A

PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH PRZY ALEI PIASTA 26 W ZŁOTOWIE

 DYREKTOR

ZŁOTOWSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

W ZŁOTOWIE,

jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Złotów,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę na czas nieoznaczony pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 593,75 m2, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, usytuowanych w budynku posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, położonym w Złotowie przy al. Piasta 26, stanowiącej działki o numerach geodezyjnych 34, 35, 37/5 i 40/1, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie prowadzi księgę wieczystą o numerze 7950.

Pomieszczenia przeznaczone do wydzierżawienia obejmują:

- salę dyskotekową o powierzchni 580,00 m2,

- pomieszczenia socjalne o powierzchni 13,75 m2.

Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu netto (bez podatku VAT w wysokości 23%) wynosi: 3016,25 zł.

Niezależnie od czynszu Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania ryczałtów za dostarczane media (energia, ciepło, woda i kanalizacja) w łącznej wysokości 1000,00 zł brutto (kwota obejmuje podatek VAT).

Dzierżawca w myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości.

Wysokość wadium wynosi 3016,25 zł.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz zobowiązaniami wobec takich osób.

Główne warunki dzierżawy:

 1. termin wnoszenia czynszu: z góry, do 15-tego dnia danego miesiąca kalendarzowego,

 2. warunki zmiany wysokości czynszu: każdego roku wg średniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Monitorze Polskim.

 3. przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – kulturalno-gastronomiczna

 4. okres, na jaki zawarta zostanie umowa: na czas nieoznaczony;

 5. okres wypowiedzenia umowy: termin sześciomiesięczny upływający z końcem miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień zawartych we wzorze umowy przewidujących możliwość wypowiedzenia umowy przez wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym bądź z upływem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,

 6. szczegółowe usytuowanie i plan pomieszczeń stanowiących przedmiot umowy dzierżawy , można uzyskać w godz.800-1500 w siedzibie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, al. Piasta 26,
  77-400 Złotów,
  Tel. 067 263 22 88 oraz na stronach internetowych http://www.zcas.zlotow.pl, www.zlotow.pl oraz http://www.bip.zlotow.pl ;

 7. termin zawarcia umowy – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

 8. obowiązek uiszczenia kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu netto,

Regulamin przetargu oraz obowiązujący wzór umowy dzierżawy można uzyskać w godz. 800-1500 w siedzibie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, al. Piasta 26, 77-400 Złotów, tel. 067 263 22 88 oraz na stronach internetowych http://www.zcas.zlotow.pl, www.zlotow.pl oraz http://www.bip.zlotow.pl.

Warunki umowy dzierżawy określone we wzorze umowy nie podlegają negocjacji.

W celu obejrzenia pomieszczeń oraz zapoznania się z ich stanem technicznym należy zgłosić się do Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, al. Piasta 26, w godzinach 800 - 1500.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011 r. o godz. 1000 w Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie przy al. Piasta 26 – Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11 marca 2011 r. przelewem na konto ZCAS w Złotowie 52 8941 0006 0020 8116 2000 0030, tak aby najpóźniej w dniu 24 czerwca 2011 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym ZCAS w Złotowie.

Każdy uczestnik przetargu winien złożyć przed otwarciem przetargu następujące dokumenty :

- oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wydzierżawienia,

- oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy i że akceptuje treść tych dokumentów,

- aktualne tj. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS uczestnika przetargu. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, w przypadku wygrania przetargu na lokal użytkowy lub nieruchomość przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązane są do dostarczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy najmu,

Opisane wyżej dokumenty załącza się do protokołu z przetargu. Brak dołączenia przez uczestnika przetargu któregokolwiek z dokumentów uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet kaucji, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu, nie później niż w terminie 3 dni.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wedle ustalonego wzoru, w wyznaczonym miejscu i terminie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

 

 

 

W załączeniu:

1. regulamin przetargu

2. wzór umowy dzierżawy

PLAN POMIESZCZEŃ

PLAN POMIESZCZEŃ
  
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.