ZŁOTOWSKA LIGA FUTSALU

 

HALA ZŁOTOWIANKA

 

16 XII 2019

GODZ. 18.30

 

TERMINARZ LIGI

ZŁOTOWSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

 

HALA ZŁOTOWIANKA

 

12 XII 2019

GODZ. 18:30

 

TERMINARZ LIGI


Sonda 0 nie istnieje!
A A A

Statut ZCAS

Załącznik do uchwały nr XXIV/118/08 Rady Miejskiej

w Złotowie z dnia 28 października 2008 roku

 

STATUT

ZŁOTOWSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

W ZŁOTOWIE

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, zwany dalej „ZCAS” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

3) niniejszego statutu.

§ 2. ZCAS jest gminną samorządową jednostką budżetową w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 1 pkt. 2, powołaną do realizacji przedsięwzięć: sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych i rozrywkowych.

§ 3.1.    ZCAS jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Złotów.

2.    Bezpośredni nadzór nad działalnością ZCAS sprawuje Burmistrz Miasta Złotowa.

§ 4. ZCAS działa na terenie Miasta Złotowa.

§ 5. ZCAS ma swoją siedzibę w Złotowie przy al. Piasta 26.

§ 6. ZCAS dysponuje rachunkiem bankowym.

 

Rozdział II. Zadania ZCAS

§ 7.1. Przedmiotem działania ZCAS jest działalność edukacyjna, sportowo-rekreacyjna i turystyczna oraz organizacja rozrywki i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Złotowa.

2. Do podstawowych zadań na ZCAS należy:

a) organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

b) organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć rozrywkowych, w tym Euro

Eco Meeting,

c) popularyzacja kultury fizycznej i sportu masowego,

d) popularyzacja działań edukacyjno-kulturalnych zgodnie ze strategią Gminy Miasto

Złotów,

e) utrzymanie i udostępnianie powierzonych obiektów,

f) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo –

rekreacyjnych,

g) zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich.

3. ZCAS w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze społecznym ruchem sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym oraz popularyzuje ich osiągnięcia.

 

Rozdział III. Organizacja ZCAS

§ 8. 1.  Dyrektora ZCAS powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Złotowa w drodze konkursu.

2.  Dyrektor kieruje jednoosobowo pracą ZCAS i reprezentuje go na zewnątrz.

3.  Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w ZCAS

pracowników.

§ 9. 1. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

2.      Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych dyrektor składa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Złotowa.

§ 10. Z dyrektorem ZCAS zostaje nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na okres 5 lat.

§ 11.1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Dyrektora oraz zasady działania, strukturę organizacyjną oraz podział czynności określa Regulamin Organizacyjny ZCAS.

2. Regulamin Organizacyjny ustala dyrektor ZCAS i zatwierdza go Burmistrz Miasta Złotowa po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Rozdział IV. Majątek i gospodarka finansowa ZCAS

§ 12. Majątek ZCAS stanowi własność Gminy Miasto Złotów.

§ 13. 1. Działalność ZCAS finansowana jest z budżetu Gminy Miasto Złotów.

2. Podstawą gospodarki finansowej ZCAS jest roczny plan dochodów i wydatków ustalony na okres roku budżetowego.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 15. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie, w trybie właściwym dla jego nadania.

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.