,

,

,

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp deklaracji

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie http://zcas.zlotow.pl/.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-17.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,

 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • w filmach brak dostępności języka migowego.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Pieniążkowski, adres e-mail: sport.zcas@zlotow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 67 263 22 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Budynek na stadionie miejskim w Złotowie, ul. Wioślarska 5

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno wejście od strony boiska oraz dwa wejścia od strony kąpieliska miejskiego.

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 • Przy obu wejściach od strony kąpieliska znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed wejściu od strony boiska znajduje się stopień prowadzący na parter budynku.

 • Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma windy.

 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

 • W budynku od strony kąpieliska jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek:

Hala widowiskowo – sportowa „Złotowianka” w Złotowie, ul. Bohaterów Westerplatte 9a

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno wejście od strony ul. Boh. W-tte, jedno od strony liceum ogólnokształcącego

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 • Przy wejściu od strony szkoły znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed wejściu od strony ul. Boh. W-tte znajduje się stopień prowadzący na parter budynku.

 • Przed budynkiem od strony szkoły są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma windy.

 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

 • Dla osób na wózkach są oznakowane i wyznaczone miejsca na widowni.

 • W budynku jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek:

Pływalnia Laguna, ul. Norwida 4a

 • Do budynku prowadzi jedno wejście.

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 • Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku znajduje się osobna szatnia dla osób niepełnosprawnych

 • W budynku znajdują się 2 windy dla osób niepełnosprawnych: jedna przy dużej niecce sportowej, druga przy niecce rehabilitacyjnej

 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

 • W budynku jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek:

Budynek socjalny przy ul. Jeziornej

 • W budynku jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 • Przy budynku jest wyznaczone jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek:

Sala sportowa, al. Mickiewicza 18

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno wejście od strony boiska oraz od strony ronda.

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 • Przy wejściach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 • Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Nie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostęp do tłumacza języka migowego

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w ZCAS (z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: sport.zcas@zlotow.pl. Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,

 2. adres zamieszkania,

 3. adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,

 4. wybraną metodę komunikowania się (PJM,SJM,SKOGN*),

 5. informację na temat sprawy załatwianej w urzędzie przez osobę uprawnioną.
  W przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym)

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

 • kontaktu ze Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,

 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

W ZCAS w Złotowie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

 • poczta elektroniczna: dyrektor.zcas@zlotow.pl,

 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu: +48 67 263 22 88.

Aplikacje mobilne

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej nie posiada aplikacji mobilnych.

 

GUS Deklaracja dostępności

 

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Złotów powołaną do życia z dniem 1 stycznia 2009 r. na podstawie Uchwały nr XXIV-/118/08 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie i nadana jej statutu.

Do podstawowych zadań na ZCAS należy:

organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
popularyzacja kultury fizycznej i sportu masowego,
utrzymanie i udostępnianie powierzonych obiektów,
zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich.


Aktualnie w trwałym zarządzie Złotowskiego Centrum Aktywności Społęcznej znajdują się następujace obiekty:

pływalnia "Laguna" przy ul. Norwida 4a,
lodowisko miejskie przy ul. Norwida 4a,
hala widowiskowo - sportowa "Złotowianka" przy ul. Bohaterów Westerplatte 9a,
obiekty sportowe przy al. Mickiewicza 18 (sala sportowa, kompleks boisk "Orlik", sztuczne boisko piłkarskie o wym. 90m x 45m, korty tenisowe, bieżnia tartanowa),
stadion miejski przy ul. Wioślarskiej 5,
kąpielisko przy ul. Wioślarskiej 5,
kąpielisko przy ul. Jeziornej,
Disc Golf Park.


TREŚĆ UCHWAŁY i STATUT ZCAS