ZŁOTOWSKA LIGA FUTSALU

 

HALA ZŁOTOWIANKA

 

10 II 2020

GODZ. 18.30

 

TERMINARZ LIGI

ZŁOTOWSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

 

HALA ZŁOTOWIANKA

 

13 II 2020

GODZ. 18:30

 

TERMINARZ LIGI


Sonda 0 nie istnieje!
A A A

Przetarg nieograniczony - Przebudowa...

Przetarg nieograniczony - Przebudowa wejścia wraz z przebudową schodów Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej 


Zamawiający:
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, Al. Piasta 26, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wejścia wraz z przebudową schodów Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

CPV:
45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.Termin realizacji:
do 15 grudnia 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Sławomir Wilowski - Dyrektor ZCAS w Złotowie

Miejsce składania ofert:
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, Al,. Piasta 26, 77-400 Złotów

Oferty można składać do:
2009-10-20 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-10-20 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, Al,. Piasta 26, 77-400 Złotów

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawijaący żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.500,00 PLN, (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Szczegółowe informacje oraz załączniki są dostępne pod linkiem:

http://www.bip.zlotow.pl/?a=1237

 

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.