,

,

,

Regulamin miejskich kortów tenisowych przy al. Mickiewicza 18 w Złotowie

Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem kortów jest Gmina Miasto Złotów, administratorem obiektu – Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, Aleja Mickiewicza 18, 77-400 Złotów.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów oraz postępowania na ich terenie. Każdy, kto przebywa na terenie kortów, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
  3. Osoba reprezentująca administratora uprawniona jest do świadczenia usług korzystania z kortów.
  4. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

Postanowienia porządkowe

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania.

6. Na całym obiekcie obowiązuje zachowanie porządku i czystości.

7. Na terenie kortów zabrania się: 
7.1. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,                                                

7.2. używania wyposażenia kortów niezgodnie z ich przeznaczeniem,                                              

7.3. używania wulgarnych słów, zakłócania ciszy i spokoju,                                                            

7.4. wprowadzania psów i innych zwierząt.

8. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z kortów w strojach sportowych oraz obuwiu sportowym z podeszwą przeznaczoną do gry na kortach ziemnych (płaski bieżnik bez ostrych krawędzi).
9. Administrator obiektu jest upoważniony do odmowy wstępu, przerwania zajęć i wezwania do opuszczenia kortów przez użytkowników w przypadku: 
9.1. niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,                                                              

9.2. uznania zachowania lub ubioru za nieodpowiednie,                                                                          

9.3. zachowania wskazującego na spożycie alkoholu,                                                                                  

9.4. wcześniej stwierdzonych problemów porządkowych lub organizacyjnych z udziałem użytkownika.

10. W przypadku zajścia okoliczności określonych w punkcie 5 niniejszego regulaminu, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
11. Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub poleceniami obsługi kortów, ponosi odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu szkody i do ich naprawienia jest zobowiązany w trybie i na zasadach ogólnie obowiązujących. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.

Zasady dokonywania rezerwacji kortów

12.  Rezerwacji dokonuje się poprzez stronę internetową www.zcas.zlotow.pl lub osobiście w Pływalni Laguna przy ul. Norwida 4a, 77-400 Złotów, codziennie w godz. 06.00-22.00

13.  Korty czynne są 7 dni w tygodniu w godzinach od 08:00 do 21:30.

14.  Korzystanie z kortów uzależnione jest od warunków atmosferycznych.

15.  Opłaty za korzystanie z kortów wnoszone są przed rozpoczęciem użytkowania.

16.  Po zakończeniu korzystania z kortów użytkownicy zobowiązani są do uporządkowania ich nawierzchni.

17.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach oraz ewentualne szkody wyrządzone na pojazdach pozostawionych na parkingu przy kortach.

Postanowienia końcowe

18.  Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortów.

19.  Naruszenie Regulaminu powoduje odpowiedzialność prawną.

20.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

21.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny techniczne).

22.  Zabrania się dotykania przez Korzystających wszelkich urządzeń elektrycznych będących wyposażeniem kortów (skrzynek elektrycznych z włącznikami świateł itp.)

23.  W przypadku potrzeby zapalenia świateł Korzystający jest zobowiązany do wezwania obsługi kortu.

24.  Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego REGULAMINU.

25.  Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej uwarunkowane jest wyłącznie uzyskaniem zgody Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.